नेपाल बैदेशिक रोजगार ब्याबसायी संघ (ने.बै.रो.ब्या.सं)


Nepal Association of Foreign Employment Agencies (NAFEA)

 • FACILITIES OF PROMOTION BOARD

  वोर्डवाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायता र औषधीपचार सम्बन्धी व्यवस्था र प्रकृया


  मृतक कामदारका हकदारले पाउने आर्थिक सहायता
  वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३८ ‘घ’ मा उल्लेख भए अनुसार र बैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २८ बमोजिम बैदेशिक रोजगारमा गई मृत्यु भएका (any kind of death) कामदारका परिवारलाई निम्न अनुसार प्रकृया पूरा गरी रु. १५०,०००l- (एक लाख पचास हजार) आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ:-
  • बैदेशिक रोजगार बिभागवाट श्रम स्वीकृति लिई गएको
  • करार अवधिभित्र मृत्यु भएको
  • मृत्यु भएको प्रमाणित भएको १ बर्षभित्र मृतक कामदारको हकवालाले वोर्डको सचिवालयमा निवेदन पेश गरेको

    निवेदन साथ संलग्न हुनु पर्ने कागजातहरु
  • मृतक कामदारको पासपोर्ट,
  • श्रम स्वीकृति पत्र,
  • करारपत्र
  • Death Certificate - रोजगारदाता मुलुकको,
  • सम्वन्धित दूतावासको शिफारिसपत्र
  • मृत्यूदर्ता प्रमाणपत्र,
  • हकवालासँग मृतकको नाता प्रमाणितपत्र,
  • मृतक कामदारको नागरिकता,
  • हकवालाको नागरिकता,
  • हकवालाको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति,
  • मृतक अविवाहित भए सो को प्रमाणित कागजात ।
  मृत्यु भएका कामदारको नजिकको हकदारले दिने निवेदनको ढाँचा ।

  बैदेशिक रोजगारमा गई मृत्यु भएका कामदारहरुका हकवालाहरुले प्राप्त गरेको आर्थिक सहायताको विवरण

   
  अंगभंग भएका कामदारले पाउने आर्थिक सहायता

  बैदेशिक रोजगारमा भई दुर्घटनामा परी अंगभंग भई स्वदेश फर्किएका कामदारलाई वोर्डले अंगभंगको प्रकृति अनुसार निम्न आधारमा बढीमा रु. १५०,०००l- (एक लाख पचास हजार)  सम्म आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउँछ । (नियम २८)
   
  आधारहरु
  • बैदेशिक रोजगार बिभागवाट श्रम स्वीकृति लिई गएको।
  • करार अवधि भित्र अंगभंग भएको ।
  • अंगभंग भई स्वदेश फर्किएको १ बर्षभित्र बैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन वोर्डको सचिवालयमा निवेदन दिएको ।

  आवश्यक कागजातहरु
  • कामदारको पासपोर्ट,
  • श्रम स्वीकृति पत्र,
  • करारपत्र,
  • रोजगारदाता मुलुकमा उपचार गराएको पे्रसकिप्सन,
  • सम्वन्धित दूतावासको शिफारिसपत्र,
  • कामदारको नागरिकता,
  • अंगभंग भएको कामदारको अंगभंग भएको फोटो,
  • नेपाल फर्किएपछि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएको प्रेसकिप्सन,
  • नेपाल र्फकदाको हवाई टिकट ।


  दुर्घटनामा परी अंगभंग भएका कामदारले आर्थिक सहायताका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

   


  Associated With

  Association-images
  Association-images
  Association-images
  Association-images